top of page

Публикация

27.03.2018 г. Еми Стил 08 ООД обявява процедура за избор на изпълнител

 

Еми Стил 08 ООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на шевно и гладачно оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1: шевно оборудване; Обособена позиция 2: гладачно оборудване“ в изпълнение на проект „Повишаване на конкурентоспособността на "Еми Стил 08" ООД чрез изпълнение на мярка за енергийна ефективност“ № BG16RFOP002-3.001-0810-C01.

 

Тръжната документация може да намерите по-долу.

Заинтересованите кандидати могат да подават своите оферти чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел Е-тръжни процедури с краен срок за подаване на оферти 03.04.2018 г.

bottom of page